Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja „Dla naszych dzieci” zwana dalej Fundacją, 
została ustanowiona aktem notarialnym  w dniu 29.03.2010r.

§ 2

1.Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie. 

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Sandomierz.

§ 4
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

Fundacja używa pieczęci podłużnej z danymi Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem nazwy, adresu 
i siedziby Fundacji oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Fundacja „Dla naszych dzieci” 

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele jest: Minister Edukacji Narodowej. 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji.

§ 8

Celem Fundacji jest: 
1) Działalność oświatowo- wychowawcza oraz kulturalna wspierająca rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i młodzieży w tym również osób niepełnosprawnych.
2) Organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk wokół celów fundacji.
3) Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z rodzin ubogich, chorych, niepełnosprawnych, wybitnie uzdolnionych, pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną oraz wszystkich innych dzieci potrzebujących pomocy osób trzecich, poprzez tworzenie im w ten sposób 
   warunków wyrównujących ich szanse na drodze wszechstronnego rozwoju dziecka. 

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez: 1) Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na terenie własnych ośrodków dydaktyczno-wychowawczych; 
2) Udzielanie dzieciom i młodzieży wszechstronnej pomocy w zdobywaniu optymalnego wykształcenia; 
3) Umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym; 
4) Współdziałanie z ośrodkami edukacyjnymi, naukowymi i kulturalnymi
5) Organizowanie wypoczynku i zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży; 
6) Umożliwianie młodym wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach, umożliwienie poznawania języków obcych.
7) Promocja i wspieranie wolontariatu 
8) Wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w równym starcie życiowym w szczególności dzieciom niepełnosprawnym.
9) Promowanie i wspieranie społeczno-edukacyjnego rozwoju zarówno młodzieży o zmniejszonych szansach jak i młodzieży szczególnie uzdolnionej
10) Opracowywanie i wdrażanie projektów pilotażowych, badawczych dotyczących prowadzonej profilaktyki wśród dzieci i młodzieży
11) Organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pedagogów, wychowawców i nauczycieli; 
12) Organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów i konferencji, sesji i sympozjów naukowych, seminariów, konferencji, forów dyskusyjnych; 
13) Współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i zakładami opiekuńczymi dla dzieci i młodzieży, które realizują podobne cele statutowe; 
14) Współpracę z władzami oświatowymi w zakresie opieki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;
15) Wspieranie rozwoju bazy materialnej i dydaktycznej;
16) Dążenie do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w formie dofinansowania prac projektowo – wykonawczych.;
17) Dążenie do likwidacji utrudnień we wszystkich środkach komunikacji w formie dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego.
18) Pozyskiwanie środków finansowych lub dofinansowania z funduszy europejskich.
19) Pozyskiwanie środków finansowych lub dofinansowania od sponsorów i darczyńców. 

§ 10

1.Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.
2.Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji. 

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski w kwocie 2 500 zł. oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania. 

§ 12

1.Fundacja może czerpać środki ze zbiórek i imprez publicznych, ze spadków, subwencji, zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, dochodów z odpłatnej działalności 
  gospodarczej i pożytku publicznego,
2.Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome. 

§ 13

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej. 

§ 14

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz działalności gospodarczej mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych Fundacji. 

§ 15

Fundacji zabrania się:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 
    linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
2) Przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dn. 
    24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby. 

§ 16

1. Fundacja, może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i zagranicą, w zakresie określonym celami niniejszego statutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.2.Fundacja w szczególności realizuje działalność w zakresie:
1) PKD 8510 Z – Wychowanie przedszkolne.
2) PKD 8891 Z- Żłobki i pozostała dzienna opieka nad dziećmi.
3) PKD 8551 Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
4) PKD 8552 Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
5) PKD 8559 A – Nauka języków obcych.3.Na działalność gospodarczą fundatorzy przeznaczają 1000 zł z funduszu założycielskiego. 

§ 17

Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 18

Fundacja może tworzyć wyodrębnione jednostki organizacyjne dla prowadzenia działalności pożytku publicznego 

Organy Fundacji

§ 19
Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

§ 20

Rada Fundacji jest organem nadzorczym i składa się z trzech do pięciu członków. Liczbę członków Rady Fundacji określa Fundator, o też powołuje oraz odwołuje członków Rady Fundacji.. Rada działa na podstawie regulaminu Rady. 

§ 21

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady- Prezesa Rady. 

§ 22

Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera spośród kandydatów zgłoszonych przez Fundatora, z grona członków Rady -Prezesa Rady oraz Wiceprezesa Rady. 

§ 23

1.Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2.Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek chociażby jednego członka Rady Fundacji, Fundatora lub Zarządu.
3.Posiedzenie prowadzi Prezes Rady lub z jego upoważnienia Wiceprezes.
4.Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni przedstawiciele Fundatora i członków Zarządu. 

§ 24

Do kompetencji Fundatora należy:
1) Ustalenie i zmiana Statutu
2) Powołanie i odwołanie Członków Rady Fundacji
3) Powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz ustalenie organizacji prac Zarządu
4) Decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją
5) Decyzja o likwidacji Fundacji
6) Ustalenie regulaminu Rady Fundacji. 

§ 25

Do zadań Rady Fundacji należy:
1) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji, przekładanych przez Zarząd Fundacji.
2) ustalanie kierunków i metod działania Fundacji
3) ustalania wynagrodzenia członków Zarządu
4) decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych jednostek 

§ 26
Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu członków. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.

 

§ 27

1) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2) Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Fundacji działając łącznie.
3) Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając ich zakres umocowania.
4) Zarząd decyduje o każdorazowym przyjęciu subwencji, dotacji, darowizny, zapisu lub spadku. 

§ 28
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Postanowienia końcowe

§ 29
Decyzje w sprawie zmian Statutu.

 

§ 30

W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji 

§ 31

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

Fundatorzy:
Iwona Korczyńska – Sapielak
Joanna Forc

Do pobrania w formacie PDF.

Masz pytania ?

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą placówką.

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

Telefon: 15 834 44 73

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odwiedź nas

Przedszkole znajduje się w prawobrzeżnej części Sandomierza na osiedlu Huta.

Zapraszamy do nas: ul. K. K. Baczyńskiego 18, 27-600 Sandomierz

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00.

ue

(C) 2010 - 2024 Niepubliczne przedszkole językowe „Jaś i Małgosia” Sandomierz | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies